ספור בבסיס המתאים

רשום את שימך
the picture is missing,check path the picture is missing,check path the picture is missing,check path